Allmänna villkor för Vaccinas Tjänster

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) eller företag beställer tjänster av Vaccina AB, org. nr. 559256-9478 (”Vaccina”/”oss”/”vi”/”vår”).

Tjänster som du kan beställa (”Tjänsterna”) består av: (i) PCR-test avseende Covid -19 med utfärdande av reseintyg (läkarintyg) baserat på resultatet av sådant PCR-test; (ii) antikroppstest och antigentest, eller; (iii) olika typer av vaccinationer. . 

För att få beställa Tjänster måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till din beställning från vårdnadshavare.

I samband med att du beställer Tjänst samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss. 

Nedan beskrivs kortfattat tillgängliga Tjänster och vissa förutsättningar för Tjänsternas nyttjande. Mer utförliga beskrivningar av respektive Tjänst och vanliga frågor och svar hittar du på vår hemsida vaccina.se

  • PCR-test och/eller med reseintyg

Kortfattat innebär Tjänsten att du antingen gör ett PCR-test och/eller ett antigentest på en av våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Därefter görs en analys av ditt test. Visar analysen negativt resultat (dvs. att du enligt analysen inte har en pågående infektion av covid -19) utfärdar vi ett läkarintyg (reseintyg) som styrker detta. Läkarintyget (reseintyget) översänds elektroniskt på sätt som anges på vår hemsida. Visar analysen positivt resultat, meddelas du om detta. Vi utfärdar då inget läkarintyg (reseintyg). För tydlighets skulle innefattar alltså Tjänsten antingen att ett läkarintyg (reseintyg) upprättas eller att du erhåller ett positivt resultat av analysen av ditt test. För vissa av våra samarbetspartners avseende utfärdande av reseintyg kan förekomma att slutsats av resultatet översänds direkt digitalt till sådan samarbetspartner. Sådant direkt översändande kräver ditt samtycke.

Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida vaccina.se via telefon, via en samarbetspartner eller direkt på plats på våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Du kan alltid höra av dig till vår support på 010-750 09 45 eller [email protected] om du har frågor. 

 

 

Leveranstid. Normala leveranstider från tidpunkten du erhållit en orderbekräftelse framgår på vår hemsida reseintyg.vaccina.se. Vaccina hanterar normalt din beställning inom ett dygn från det att du har fått en orderbekräftelse under helgfria dagar. Beställning under helgdag hanteras närmast påföljande vardagsdygn. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa. 

 

 

Ditt eget ansvar. Innehållet i vår Tjänst – inklusive vad vårt utfärdade reseintyg vid var tid innehåller och hur det är utformat – beskrivs på vår hemsida reseintyg.vaccina.se. Vaccina tar dock inget ansvar för att innehållet i vårt reseintyg och dess utformning godtas på din resedestination

Det är du som kund som är ansvarig för att säkerställa att det reseintyg vi utfärdar är giltigt och fungerar för inresa i det land och destination du ska resa till.

  • Antikroppstest och antigentest Covid-19

Kortfattat innebär Tjänsten att du antingen testar dig via tidsbokning eller drop-in i ett apotek hos vår samarbetspartner Apoteksgruppen, eller i våra egna kliniker.

En sköterska sitter på apoteket/kliniken och testar dig på plats. Du får sedan svar direkt på plats eller digitalt om du har bråttom iväg.

Svar om antikroppar erhålls normalt inom ca 20 minuter från testtagning. Svar på antigentest erhålls normalt inom ca 40 minuter och visar om du har pågående infektion.

  • Vaccinationer

Erbjudna vaccinationer, och hur tidsbokning resp. drop-in för olika typer av vaccinationer framgår av vår hemsida vaccina.se.

 

 

Avtal om tillhandahållande av Tjänst

För Tjänster som köps av Vaccina, träffas avtal om tillhandahållande av Tjänst när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejl du angivit. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din beställning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Genom bekräftelser blir dessa allmänna villkor en del av avtalet.

För Tjänster som utförs vid drop-in träffas avtal när betalning skett.

 

 

Behandling av personuppgifter

Tjänsterna innefattar att vi behandlar personuppgifter om de individer som Tjänsten ifråga avser. Vilka personuppgifter som behandlas för respektive Tjänst framgår av vår integritetspolicy som du hittar på www.vaccina.se/integritetspolicy/. 

För Vaccina är kunders och patienters personliga integritet av central betydelse. Behandling av kunders och patienters personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter. Detta innefattar även att resultat av tester måste översändas på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. 

Utförligare information om vår behandling av dina personuppgifter och grund för behandling av personuppgifter finner du i vår integritetspolicy på www.vaccina.se/integritetspolicy/. Integritetpolicyn innefattar även tydliga instruktioner om dina rättigheter och hur dessa rättigheter kan utövas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av din hälsodata. Det gör du genom att höra av dig till [email protected]

 

 

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive eventuell moms. I samband med beställning kan du välja mellan betalning med kort eller swish. Tjänsten påbörjas att utföras först efter att betalning kommit oss tillhanda.

Kvitto skickas sedan till den email som du uppgivit i samband med beställning. 

För tydlighets skull gäller vid beställning av PCR-test för reseintyg att priset är detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), reseintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

Vid bokning av vaccination mot Covid-19 som utförs på uppdrag av Region Skåne och Region Västerbotten förbehåller vi oss rätten att debitera dig för uteblivet besök, d.v.s. om du inte är på plats  vid den tid du har bokat i ditt namn för vaccination mot Covid-19 Detta görs via faktura som ställs ut till den mailadress du uppgav när du bokade din tid. Denna avgift är 300 kronor i Region Skåne och 200 kronor samt 50 kronor i aviseringsavgift i Region Västerbotten.

 

 

Ångerrätt vid köp via internet

Vid köp via internet har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen (14 dagar) börjar gälla dagen efter att avtal ingåtts (dvs. dagen efter vår orderbekräftelse). För det fall ångerfristen upphör en lördag, söndag eller helgdag sträcks fristen ut till nästkommande vardag. 

Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta klart och tydligt via e-post [email protected]. Du kan också utnytta den mall till ångerblankett som konsumentverket tillhandahåller, se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett vilken du kan skicka per e-mail, per fax eller brev till oss. 

Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av de Tjänster som du har beställt. Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi av dig erlagd betalning till dig utan avdrag. Vi återbetalar pengarna till ditt bankkonto inom 30 dagar från beställning under förutsättning att du meddelat ditt bankkonto till oss. 

Om du har bokat en tid för testning av PCR-test  med utfärdande av Reseintyg, på en av våra kliniker eller hos Apoteksgruppen, kan du kostnadsfritt avboka din tid fram till två (2) timmar innan ditt besök. Sådan avbokning sker via att trycka på ”Avboka” i mailet vi skickat till dig i samband med bokning eller genom att kontakta vår support ([email protected]). Pengarna betalas automatiskt tillbaka till ditt bankkonto vid avbokning. Om du inte avbokar din tid två (2) timmar innan ditt besök, och inte dyker upp, har du ingen möjlighet att få tillbaka det belopp du har betalat för Tjänsten. 

 

 

Ansvar och ansvarsbegränsning

Vaccina ansvar för att våra Tjänster utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. 

Vaccina ansvarar inte för brister i Tjänsterna som är hänförlig till dig som kund (t.ex. att ett reseintyg som det vid var tid beskrivs på vår hemsida inte uppfyller kraven på din resedestination; eller att test har tagits för sent eller för tidigt enligt kraven på din resedestination; eller att självtest utförs på felaktigt sätt; eller att Tjänsten inte utförs eller inte utförs i tid pga. tekniska förhållanden i din utrustning eller anslutande nätverk). 

Vaccina ansvarar inte för brister i Tjänster som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om Vaccina fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringå felet, eller brister i Tjänster pga. virusangrepp eller liknande trots att Vaccina på fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder. Vaccina ansvarar inte heller för försenad Tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgör force majeure. PCR-tester och andra tester avseende Covid-19 ger inte 100% korrekt resultat och det förekommer att ett PCR-test och andra tester ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat. Vaccina svarar inte för att testresultatet till följd av sådan felmarginal ger ett felaktigt resultat.

Brister i Tjänster ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Vaccina. Vaccina har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. 

Om avhjälpande inte kan ske har du som kund rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada. Vaccina ansvarar för brister i Tjänsten orsakad av Vaccinas vårdslöshet. Vaccinas ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande priset för Tjänsten för den individ som Tjänsten avser. Vaccina svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar exempelvis att Vaccina inte svarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänster avseende PCR-test med reseintyg som medför att du inte kan resa till eller släpps in på din resedestination. 

 

Force Majeure

Vaccina ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Vaccinas kontroll och som Vaccina skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Vaccina inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. 

 

Särskilt avseende företagskunder

För dig som företagskund tillämpas inte bestämmelserna om ångerrätt ovan. 

Vidare svarar du som företagskund för att grund för behandling av personuppgifter som du förser Vaccina med föreligger. 

 

Övrigt

Vaccina har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser i Tjänsten och enligt avtalet mellan dig och oss.

Vaccina har rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat koncernbolag.

 

Tillämplig lag och tvist

För avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

sv_SESV